Twizigamire Tugurizwe Dutere Imbere
  • info@copedultd.rw
  • 2012

Gusuzuma no gutanga inguzanyo

Mu gusuzuma no gutanga inguzanyo, umukiriya asabwa ibaruwa isaba inguzanyo yandikirwa Umuyobozi Mukuru wa COPEDU PLC igashyikirizwa ushinzwe inguzanyo hamwe n’ibindi byangombwa.

Abakiriya ba COPEDU PLC ntabwo basabwa kujya gukoresha imishinga ahubwo bayikorerwa ku buntu.