Twizigamire Tugurizwe Dutere Imbere
  • info@copeduplc.rw
  • 2012

Inteko Rusange

Inteko rusange nirwo rwego rukuru rwa sosiyete COPEDU PLC ikaba igizwe n’abanyamigabane batorerwa guhagararira abandi. Batorerwa manda y’imyaka itatu kandi bagatorwa n’abandi banyamigabane kuri buri shami babarurirwaho. Inteko rusange niyo itorwamo abagize inama y’ubutegetsi.