Twizigamire Tugurizwe Dutere Imbere
 • info@copedultd.rw
 • 2012

Ubuyobozi bukuru

Urwego rw’icunga mutungo (Executives)

 • Umuyobozi Mukuru wa sosiyete
  Inama y’Ubutegetsi niyo ishyiraho umuyobozi mukuru wa sosiyete, ikamugenera ububasha n’inshingano zo gucunga COPEDU PLC buri munsi, akaba ari nayo amurikira imirimo n’ibikorwa bya sosiyete.
 • Umunyamabanga wa sosiyete
  Inama y’ubutegetsi ishyiraho umunyamabanga wa sosiyete ufite inshingano zo guhuza ibikorwa by’Inama y’ubutegetsi, inama rusange, abanyamigabane, za komite, no gukorana n’ubuyobozi bukuru kugira ngo amategeko n’imyanzuro ifatwa n’inzego zitandukanye ishyirwe mu bikorwa.
 • Abandi bakozi
  Inama y’ubutegetsi ya COPEDU PLC niyo iha akazi abandi bayobozi batandukanye hakurikijwe amategeko agenga umurimo. Abandi bakozi ba COPEDU PLC bagashyirwaho n’ubuyobozi bukuru.

Reba abagize ubuyobozi bukuru